tai h001 PATCHIE krycí servis 01 o nas - darwin 01 o nas - lian 01 EDWARD krycí servis 01
Kryti
The American Champion Lines
P O S K Y T U J E M E  K R Y C Í  S E R V I S :
,
Inseminace unikátní metodou  reprodukční laboratoře Clone se doporučuje z důvodů:
Větší šance zabřeznutí feny, vyššího počtu narozených štěňat ve vrhu a hlavně záruky bezpečného krytí!
N A B Í Z Í M E  S E R V I S  S P O L E Č N O S T I  C L O N E : (Umělá inseminace / chlazené sperma / mražené sperma)

U M Ě L É  O P L O D N Ě N Í :
V zahraničí velice oblíbená metoda, zvyšuje se šance zabřeznutí a eliminují rizika zdravotních komplikací, provádí se za přítomnosti obou psů na specializované vet. klinice. Spolupracujeme s jediným akreditovaným centrem společnosti CLONE - Innovative Canine Reproduction v ČR, jedná se o přední světovou laboratoř pro reprodukci psů a koček.

C H L A Z E N É  S E M E N O :
Doporučuje se v případě, že fena bydlí ve velké vzdálenosti od psa, aby se předešlo stresu z přepravy fenky a zvýšila se šance zabřeznutí. Přepraví se pouze semeno na veterinu majitele feny, aplikace se pak provádí tam. 
- Lze poslat expresní dopravní službou k majiteli feny. Oplodnění si musí majitel feny předem domluvit se svým veterinářem.
- Ihned po doručení zásilky by se chlazené semeno mělo připravit na veterinární klinice a aplikovat (nakrýt fenu).
- Nelze skladovat dlouhodobě, při cca 5 - 10 C vydrží maximálně po dobu 3 dnů v dobré kvalitě. Ideálně by se mělo inseminovat do 48 h od vyhotovení dávky.
- Velice důležité je správné načasování, fena musí být testována na hladinu Progesteronu, pro určení přesného data krytí. Doba hárání se pohybuje v průměru mezi 10-24 dny.
- Při hodnotách Progesteronu 2-3 ng/ml je nutno provést odběr semene, dávku připravit a následně odeslat.
- Zájemce by měl majitele psa informovat o začátku hárání feny a aby se stihla zajistit potřebná dokumentace a transport.

- Do dávky nejsou přidávána žádná antibiotika (bezpečné pro MDR1 affected feny)
- Dávky lze úspěšně inseminovat vaginálně (není nutná medikace a operativních zákroků u feny)
- Přítomnost hárající feny při odběru není nutností, ale spíše výhodou pro zaručení získání dávky.
- Kvalita semene je automaticky zkontrolována veterinářem po odebrání (odesílá se pouze kvalitní dávka).
- Přibližně do jedné hodiny od odběru je dávka zchlazena a připravena k transportu.
- Velikost boxu je 30cm x 30cm, váha do 2 kg.
- Odběr a výroba zásilky v českém centru společnosti CLONE - Innovative Canine Reproduction
- Výhodou je levnější výroba dávky, doprava a větší šance zabřeznutí, než u mraženého semene.

Z A M R A Ž E N É  S E M E N O :
(Používá se pro dlouhodobou archivaci semene, vydrží 10 let i více.)
- Lze poslat expresní dopravní službou k majiteli feny, či na veterinu.
- Lze skladovat po dobu deseti let i déle. Oplodnění může být provedeno, kdykoli během této doby.
- Do dávky nejsou přidávána žádná antibiotika či jiné látky, jež by fena nemusela přijmout. Tím pádem nemůže dojít k negativní reakci, (bezpečné pro MDR1 affected feny).
- Dávky lze úspěšně inseminovat vaginálně (není nutná medikace a operativních zákroků u feny)

D O P R A V A :
- Po Evropě je doprava zajištěna transportní společností GO! Express & Logistics, s. r. o., nebo UPS Services. 
- Cena je variabilní dle místa doručení.
- Mimo Evropský kontinent je transport sjednán po domluvě se zájemcem, dle destinace.
K   E       K   A   Ž   D   É   M   U     Z   Á   J   E   M   C   I      P   Ř   I   S   T   U   P   U   J   E   M   E      I   D   I   V   I   D   U   Á   L   N   Ě  

Z Á J E M C E  O B D R Ž Í :
• Krycí smlouvu
• Kopie rodokmenu a registrací
• Kopii genetického profilu
• Kopie zdravotních testů a certifikátů
• Kopie dosažených šampionských titulů.

K O M P L E T N Ě  K L I N I C K Y  I  G E N E T I C K Y  T E S T O V Á N I  P S I  /  U C E L E N Ý  Z D R A V O T N Í  O B R A Z :
Jedině touto cestou zájemci dostanou komplexní přehled o zdraví svých budoucích potomků, bez nemilých překvapení. Každé tělo funguje jako jeden celek, tudíž je nutno k němu takto přistupovat. Nelze izolovat pouze jedno testované onemocnění, když máte zdravé oči neznamená to, že vám nemohou například selhat ledviny a tak podobně. Velkou roli hrají také viry, infekční choroby a v neposlední řadě je životospráva, v našem případě ta psí. To vše se může promítnout do zdraví vašich psích potomků. Záleží nám na dobrém odkazu budoucím generacím, proto všichni naši chovní psi žijí s námi v domě s velkou zahradou, aby měli potřebný pohyb a jsou považováni za plnohodnotné čeleny rodiny. Dbáme na pravidelné veterinární kontroly a pečlivě psi testujeme, jak geneticky tak i klinicky na velkou škálu chorob.  Jedině díky tomu můžeme získat reálný zdravotní obraz psa. Když se totiž izolují pouze jedna či dvě nemoci v plemeni, může dojít k milnému dojmu zdravého jedince a stav vašich psích potomků vás může nemile překvapit. Mi se tomu snažíme předcházet! Aktivně spolupracujeme s laboratořemi jako Optigen, Laboklin, Slovgen, OFA, Clone a dalšími výzkumnými ústavy. Zájemci o krytí obdrží kopie zdravotních certifikátů.

J E  K R Y T Í  B E Z P E Č N É ? :
Ano, abychom se vyvarovali jakýmkoli infekčním nákazám jsou naši psi před každým krytím otestováni veterinářem. Krytí je tudíž pro fenky bezpečné! V případě umělé inseminace je semeno uvedeno do sterilní formy, test psa není v tomto případě potřebný a krytí je opět pro fenu plně bez rizik.

Z Á R U K A  P L O D N É H O  P S A :
Kvalitu semene průběžně testujeme. U umělé inseminace je vyšetření aktuální kvality při odběru automatické.

J A K  Z V Ý Š I T  Š A N C I  N A  Z A B Ř E Z N U T Í  F E N Y ? :
Pokud chcete napomoci úspěšnému zabřeznutí je vhodné fence před krytím podávat kyselinu listovou a vitamín E (s dávkováním se poraďte se svým veterinářem, dávka se může lišit dle výrobku a váhy psa .) Taktéž doporučujeme fenku zkontrolovat na veterinární klinice, zda je vše v pořádku, její zdravotní kondice hraje v zabřeznutí velkou roli. Samotné krytí by se mělo  2 - 3 x zopakovat. Klíčové k úspěšnému krytí je správné načasování, jež se dá spolehlivě zjistit z krevního testu feny na progesteron.

PROGESTERON - DOPORUČENÝ TERMÍN KRYTÍ   
pod 2 ng/ml  -  nutné opakované vyšetření za 3-5 dní   
2-3 ng/ml  -  opakovat vyšetření za 3-4 dny   
3,1-4,5 ng/ml  -  krýt za 2-3 dny   
4,6-8 ng/ml  -  krýt za 1-2 dny   
8,1-16 ng/ml  -  krýt ihned
Lugaru Collies
tai psi lian krycí servis 03 b...
AKTUÁLNĚ  NABÍZÍME  KE  KRYTÍ  TYTO  PSY:
crow king 2401w1 b... b...
KRYCÍ PSI KRYCÍ PSI z našeho odchovu Krycí servis
Lugaru Crow King - -
© Copyright Lucie Andrysíková (Lugaru Collies) 2008 - 2024
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA! Kopírování fotografií, designu, textu a článků bez souhlasu majitele stránek je porušením autorských práv!
USA IMP. Lugaru Tairis Black Velvet Lugaru Arctic Qiulian  Lugaru Blessed Frost Giant