Kryti
The American Champion Lines
P O S K Y T U J E M E  K R Y C Í  S E R V I S :
,
LIAN krycí servis 01 LIAN krycí servis 02 PATCHIE krycí servis 01 PATCHIE krycí servis 02 EDWARD krycí servis 01 EDWARD krycí servis 02
Inseminace unikátní metodou  reprodukční laboratoře Clone se doporučuje z důvodů:
Větší šance zabřeznutí feny, vyššího počtu narozených štěňat ve vrhu a hlavně záruky bezpečného krytí!
K O N T A K T K R Y C Í  P S I
N A B Í Z Í M E  S E R V I S  S P O L E Č N O S T I  C L O N E : (Umělá inseminace / chlazené sperma / mražené sperma)

U M Ě L É  O P L O D N Ě N Í :
V zahraničí velice oblíbená metoda, zvyšuje se šance zabřeznutí a eliminují rizika zdravotních komplikací, provádí se za přítomnosti obou psů na specializované vet. klinice. Spolupracujeme s jediným akreditovaným centrem společnosti CLONE - Innovative Canine Reproduction v ČR, jedná se o přední světovou laboratoř pro reprodukci psů a koček.

C H L A Z E N É  S E M E N O :
Doporučuje se v případě, že fena bydlí ve velké vzdálenosti od psa, aby se předešlo stresu z přepravy fenky a zvýšila se šance zabřeznutí. Přepraví se pouze semeno na veterinu majitele feny, aplikace se pak provádí tam. 
- Lze poslat expresní dopravní službou k majiteli feny. Oplodnění si musí majitel feny předem domluvit se svým veterinářem.
- Ihned po doručení zásilky by se chlazené semeno mělo připravit na veterinární klinice a aplikovat (nakrýt fenu).
- Nelze skladovat dlouhodobě, při cca 5 - 10 C vydrží maximálně po dobu 3 dnů v dobré kvalitě. Ideálně by se mělo inseminovat do 48 h od vyhotovení dávky.
- Velice důležité je správné načasování, fena musí být testována na hladinu Progesteronu, pro určení přesného data krytí. Doba hárání se pohybuje v průměru mezi 10-24 dny.
- Při hodnotách Progesteronu 2-3 ng/ml je nutno provést odběr semene, dávku připravit a následně odeslat.
- Zájemce by měl majitele psa informovat o začátku hárání feny a aby se stihla zajistit potřebná dokumentace a transport.

- Do dávky nejsou přidávána žádná antibiotika (bezpečné pro MDR1 affected feny)
- Dávky lze úspěšně inseminovat vaginálně (není nutná medikace a operativních zákroků u feny)
- Přítomnost hárající feny při odběru není nutností, ale spíše výhodou pro zaručení získání dávky.
- Kvalita semene je automaticky zkontrolována veterinářem po odebrání (odesílá se pouze kvalitní dávka).
- Přibližně do jedné hodiny od odběru je dávka zchlazena a připravena k transportu.
- Velikost boxu je 30cm x 30cm, váha do 2 kg.
- Odběr a výroba zásilky v českém centru společnosti CLONE - Innovative Canine Reproduction
- Výhodou je levnější výroba dávky, doprava a větší šance zabřeznutí, než u mraženého semene.

Z A M R A Ž E N É  S E M E N O :
(Používá se pro dlouhodobou archivaci semene, vydrží 10 let i více.)
- Lze poslat expresní dopravní službou k majiteli feny, či na veterinu.
- Lze skladovat po dobu deseti let i déle. Oplodnění může být provedeno, kdykoli během této doby.
- Do dávky nejsou přidávána žádná antibiotika či jiné látky, jež by fena nemusela přijmout. Tím pádem nemůže dojít k negativní reakci, (bezpečné pro MDR1 affected feny).
- Dávky lze úspěšně inseminovat vaginálně (není nutná medikace a operativních zákroků u feny)

D O P R A V A :
- Po Evropě je doprava zajištěna transportní společností GO! Express & Logistics, s. r. o., nebo UPS Services. 
- Cena je variabilní dle místa doručení.
- Mimo Evropský kontinent je transport sjednán po domluvě se zájemcem, dle destinace.
K   E       K   A   Ž   D   É   M   U     Z   Á   J   E   M   C   I      P   Ř   I   S   T   U   P   U   J   E   M   E      I   D   I   V   I   D   U   Á   L   N   Ě  

Z Á J E M C E  O B D R Ž Í :
• Krycí smlouvu
• Kopie rodokmenu
• Kopii genetického profilu
• Kopie zdravotních testů a certifikátů
• Kopie dosažených šampionských titulů.

K O M P L E T N Ě  K L I N I C K Y  I  G E N E T I C K Y  T E S T O V Á N I  P S I  /  U C E L E N Ý  Z D R A V O T N Í  O B R A Z :
Jedině touto cestou zájemci dostanou komplexní přehled o zdraví svých budoucích potomků, bez nemilých překvapení. Každé tělo funguje jako jeden celek, tudíž je nutno k němu takto přistupovat. Nelze izolovat pouze jedno testované onemocnění, když máte zdravé oči neznamená to, že vám nemohou například selhat ledviny a tak podobně. Velkou roli hrají také viry, infekční choroby a v neposlední řadě je životospráva, v našem případě ta psí. To vše se může promítnout do zdraví vašich psích potomků. Záleží nám na dobrém odkazu budoucím generacím, proto všichni naši chovní psi žijí s námi v domě s velkou zahradou, aby měli potřebný pohyb a jsou považováni za plnohodnotné čeleny rodiny. Dbáme na pravidelné veterinární kontroly a pečlivě psi testujeme, jak geneticky tak i klinicky na velkou škálu chorob.  Jedině díky tomu můžeme získat reálný zdravotní obraz psa. Když se totiž izolují pouze jedna či dvě nemoci v plemeni, může dojít k milnému dojmu zdravého jedince a stav vašich psích potomků vás může nemile překvapit. Mi se tomu snažíme předcházet! Aktivně spolupracujeme s laboratořemi jako Optigen, Laboklin, Slovgen, OFA, Clone a dalšími výzkumnými ústavy. Zájemci o krytí obdrží kopie zdravotních certifikátů.

J E  K R Y T Í  B E Z P E Č N É ? :
Ano, abychom se vyvarovali jakýmkoli infekčním nákazám jsou naši psi před každým krytím otestováni veterinářem. Krytí je tudíž pro fenky bezpečné! V případě umělé inseminace je semeno uvedeno do sterilní formy, test psa není v tomto případě potřebný a krytí je opět pro fenu plně bez rizik.

Z Á R U K A  P L O D N É H O  P S A :
Kvalitu semene průběžně testujeme. U umělé inseminace je vyšetření aktuální kvality při odběru automatické.

J A K  Z V Ý Š I T  Š A N C I  N A  Z A B Ř E Z N U T Í  F E N Y ? :
Pokud chcete napomoci úspěšnému zabřeznutí je vhodné fence před krytím podávat kyselinu listovou a vitamín E (s dávkováním se poraďte se svým veterinářem, dávka se může lišit dle výrobku a váhy psa .) Taktéž doporučujeme fenku zkontrolovat na veterinární klinice, zda je vše v pořádku, její zdravotní kondice hraje v zabřeznutí velkou roli. Samotné krytí by se mělo  2 - 3 x zopakovat. Klíčové k úspěšnému krytí je správné načasování, jež se dá spolehlivě zjistit z krevního testu feny na progesteron.

PROGESTERON - DOPORUČENÝ TERMÍN KRYTÍ   
pod 2 ng/ml  -  nutné opakované vyšetření za 3-5 dní   
2-3 ng/ml  -  opakovat vyšetření za 3-4 dny   
3,1-4,5 ng/ml  -  krýt za 2-3 dny   
4,6-8 ng/ml  -  krýt za 1-2 dny   
8,1-16 ng/ml  -  krýt ihned
Lugaru Collies
lian krycí servis 03 patchie psi
AKTUÁLNĚ  NABÍZÍME  KE  KRYTÍ  TYTO  PSY:
Lugaru Arctic Qiulian  INT./ NAT.CH. Perfekt Patch Clarion vom Sachsenhof
© Copyright Lucie Andrysíková (Lugaru Collies) 2008 - 2022
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA! Kopírování fotografií, designu, textu a článků bez souhlasu majitele stránek je porušením autorských práv!