B A R E V N Ý  S V Ě T  K O L I Í :
I.  S  -  S O B O L Í :
Dominantní nad trikolórou. Stínovaní  od syté červené až k tmavému mahagonu. Barva očí hnědá, může se vyskytnout i jantarová.
II. t r i  -  T R I K O L O R :
Recesivní gen vůči sobolímu. Černé kolie s bílou a sobolím pálení po stranách čumáku, lících, nad očima, hrudi a vnitřních okrajů nohou. Barva očí hnědá.
• S M -  S O B O L Í  M E R L E  (Sable Merle)  :
Sobolí kolie s tmavšími sobolími skvrnami, či tmavě hnědým mramorováním. Zbarvení je výsledkem interakce dominantního
ředícího genu (M) na sobolí barvu. Při narození se objevuje u většiny sable merle namodralý (stříbrný) nádech na ocasu a hlavě,
jež do několika týdnů vymizí. Hnědé mramorování na těle a hlavě nemusí přetrvat do dospělosti a tito jedinci pokud mají tmavě
hnědé oči, mohou být chybně zařazeni jako ,,normální sobolí“. Nicméně, většina sable merle dědí modré nebo strakaté oči a
lehký nádech stříbrné na okraji uší, což je jistým znamením merle.
• B M  -  B L U E  M E R L E :
Modravá šedá či stříbrná s černými skvrnami, nebo mramorováním. Nesoucí sobolí (zlaté) pálení ve stejných partiích jako
trikolor. Zbarvení je výsledkem interakce dominantního ředícího genu (M) s trikolorním genem (t).
• P S  -  Č I S T Ě  S O B O L Í  (Pure Sable)  :
Obvykle stínování čistě slámové, oranžové či červené, bez tmavé masky a tmavých znaků. Tito jedinci nenesou žádný trikolorní
gen a mohou zplodit pouze sobolí potomky, bez ohledu na to s jakým zbarvením jsou zkombinováni.
• t S  -  S O B O L Í  S  T R I K O L O R N Í M  F A K T O R E M  (Dark Sable, Mahagony)  :
Sobolí kolie nesoucí trikolorní gen ve spojení s dominantním sobolím genem. Obvykle (ovšem není to vždy pravidlem)
stínování od syté oranžové až po velmi tmavou mahagonovou, s tmavou až černou maskou a znaky.
a)  P S M  -  Č I S T Ě  S O B O L Í  M E R L E (Pure Sable Merle)  :
Většinou, světlá dokonce až vybledlá sobolí s hnědým mramorováním při narození, v dospělosti
mramorování na těle často zmizí a pes získá čistě rudé zbarvení, jelikož barvu neovlivňuje žádný
trikolorní gen.
b)  t S M  -  S O B O L Í  M E R L E  S  T R I  F A K T O R E M :
Tmavší sobolí než PSM s tmavě hnědým mramorováním, jež je často zcela viditelné i v dospělosti. Gen
trikolóry je přítomen ve spojení se sobolím a merle genem, což se vizuelně projeví sytější barvou
mramorování.
• w f  -  B Í L Ý  F A K T O R
Celobarevné kolie, většinou s velkým bílým zdobením (široký bílý límec, bohatě bílá špička ocasu, všechny 4 nohy bílé, u zadních může být bílý proužek
podél stehen místo sobolího pálení, když má pes silný bílý faktor může bílá na předních i zadních nohách plně nahradit sobolí pálení, přičemž pálení na
hlavě vždy zůstává). Při narození se nevylučuje výskyt bílé části srsti v barevném kabátě, její plocha se v dospělosti zmenší, ale většinou plně vymizí. Bílý
faktor nemá žádný vliv na sytost barevného pláště, ovlivňuje pouze velikost bílých ploch. Jelikož je bílá recesivní, není lehké docílit bílých štěňat i od
dvou faktorů, ale šance se zvyšuje s počtem bílých předků a tím pádem i silnějšího faktoru u rodičů. Psi jež mají mizivý bílý faktor s minimálním počtem
předků s faktorem, mají velmi malou šanci, že zplodí bílého potomka se znaky. FAKTOROVÍ PSI MOHOU ZPLODIT VŠECHNA ZBARVENÍ, OVŠEM
BÍLÉ POUZE VE SPOJENÍ S BÍLÝM PSEM, NEBO JINÝM PSEM NESOUCÍ BÍLÝ FAKTOR. VE SPOJENÍ S CELOBAREVNÝM BEZ BÍLÉHO FAKTORU
(NON WF) NEMOHOU VYPRODUKOVAT ŽÁDNÁ BÍLÁ ŠTĚŇATA!
• n o n  w f  -  B E Z  B Í L É H O  F A K T O R U
Celobarevné kolie nenesoucí recesivní bílý faktor. Většinou s menším bílým zdobením.
NIKDY NEMOHOU ZPLODIT BÍLÉ ZBARVENÍ, ANI VE SPOJENÍ S CELOBÍLOU KOLIÍ S BAREVNOU HLAVOU!
Zpracovala: Lucie Andrysíková (Lugaru Collies) © 2/2015
Zdroje: Collie Club of America, Collie Concept od George Bohhee Roos, The New Collie od CCA, vlastní poznatky.

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA! Kopírování fotografií, designu a článků bez souhlasu majitele stránek je porušením autorských práv!
IV.  w  -  B Í L Á  S E  Z N A K Y  (White) :  
Tyto kolie jsou výsledkem křížení mezi dvěma bílými psy, nebo dvěma psy s bílým faktorem. Barva je přenášena na recesivním genu (w).  Dědí se
nezávisle na sobolí, trikolorní či merle a může existovat v kombinaci s každým z těchto zbarvení. BÍLÉ KOLIE S MERLE, TRIKOLORNÍ, ČI SOBOLÍ
HLAVOU A ZNAKY JSOU STEJNĚ ZDRAVÉ JAKO CELOBAREVNÉ KOLIE! Jsou totiž nositelé dvou recesivních genů (w/w) a NE dvou ředících
dominantních genů (M/M). Bílé kolie mají vždy, celobarevnou hlavu, může se vyskytnout jen lysinka, nikdy nemají hlavu bílou!!! Kolem očí, na čumáku
a rtech je černá pigmentace. Psi bez těchto znaků nejsou bílé kolie, ale Double merle. Bílá je recesivní vůči všem zbarvením, tudíž se bílé kolie kříží dle
barvy svých znaků stejně jako celobarevné. (např. bílá kolie se znaky trikolóry se považuje za trikolórního psa a ne za bílého.)
III. M  -  M E R L E :
Dominantní ředící gen, který v kombinaci se sobolím nebo tri genem vytvoří na srsti mramorování.  Barva očí, hnědá, modrá, kombinovaná.
• W M  -  B Í L Á  M E R L E - (White Merle, Double Merle) :
Výsledek zkřížení dvou merle jedinců. Tyto kolie zdědily dominantní ředící gen (M) od obou rodičů. Jsou kompletně bílé, mohou
mít, ale i merle skvrny po těle. Poznávacím znamením je z větší části bílá hlava, oči jsou většinou světle modré, ale mohou být
vyjímečně i hnědé, kůže včetně linek okolo očí, rtů, čenichu a pacek je bez pigmentace, kromě míst s merle skvrnami. Sluch a
zrak mívají zhoršený, někdy se dokonce rodí hluché, slepé s dalšími degeneračními mutacemi, anomáliemi kostry, srdečního,
reprodukčního systému atd. To vše je způsobeno zdvojením genu (M)!  Jejich šlechtění je velmi složitou záležitostí a mnohé
kluby křížení dvou Merle raději zakazují. Z těchto důvodů byla dříve štěňata tohoto zbarvení hned po narození utracena, ale
roku 1969 bylo zjištěno, že kolie s White-Merle nemusí být vždy zdravotně postiženy. Nyní existuje jen pár specializovaných
chovatelů, jež po složitém testování jsou schopni odchovávat zdravé kolie se zbarvením White-Merle, jednou z nich je například
Dr. Sharon Vanderlip (Rainshade Collies).
• H  -  H A R L E Q U I N - (Skvrnitá Blue Merle, Skvrnitá Sable Merle,) :
Bílé kolie s černými či pestrými merle znaky a sobolím pálením. Geneticky se jedná o merle psa. (H) je zcela unikátní
modifikující gen jež vizuálně ovlivňuje pouze jedince nesoucí merle gen. Nejedná se o samostatné zbarvení, protože gen (H)
nenese barvu, funguje tak, že ředí merle. Toto zbarvení se u kolií vyvinulo přirozeně, bez cíleného šlechtění. Tím pádem jsou
jedinci výsledkem přirozené evoluce a nemají žádné zdravotní komplikace. Harlequin je výsledkem zkřížení dvou
celobarevných jedinců, ne bílých ani s bílým faktorem. Gen H je viditelný pouze na merle psech, blue merle, sable merle, pure
sable merle. Přenášet ho mohou, ale téměř všechna ostatní zbarvení u nichž je, přítomnost tohoto genu neviditelná.
• M c  -  C R Y P T I C  M E R L E - (Phantom Merle) :
Kolie jevící se jako trikolorní, či sobolí , které vykazují jen velmi slabé merle zbarvení, v některých případech téměř neznatelné.
Tito jedinci nesou kratší verzi (M) genu. Taktéž netrpí žádnými zdravotními komplikacemi v důsledku zbarvení. Velmi unikátní
a vyhledávaní jsou jedinci, u kterých vypadá cryptic merle jako obrácené blue merle, tito psi mají černý podklad a stříbřité
skvrny. I v případech, že není merle téměř viditelné, stále se jedná o geneticky merle jedince!
V.  bi  -  B I C O L O R:  
Toto zbarvení je u kolií v dnešní době spíše vzácností. Jedná se o čistě černobílé, či blue merle zbarvení BEZ SOBOLÍHO PÁLENÍ.  (b) je recesivní vůči
sobolímu i tricolornímu genu. (b) mohou přenášet všechna zbarvení merle, sable a tricolor. K docílení bicolorního jedince (bb) je mutné aby mu oba
rodiče předali tento gen.
• B I  B L A C K:
Černé kolie pouze s bílým značením (límec, bílé nohy špička ocasu, případně lysinka). Nemají sobolí pálení.  Barva očí hnědá, černá.
• B I  B L U E:
Blue Merle kolie pouze s bílým značením (límec, bílé nohy špička ocasu, případně lysinka). Nemají sobolí pálení.  Barva očí
hnědá, černá, modrá, kombinovaná.
AKC Standard  Popis plemene Druhy zbarvení Křížení zbarvení
Z Á K L A D N Í  R O Z D Ě L E N Í :
&