S  -  S O B O L Í
P S  -  Čistě  Sobolí  (Pure Sable)
t S -  Sobolí s trikolorním faktorem 
t r i  -  T R I K O L O R
M  -  M E R L E
B M  -  Blue Merle
P S M -  Čistě Sobolí Merle
t S M -  Sobolí Merle s tri faktorem
W M -  Bílá Merle (Double Mele)
Zpracovala: Lucie Andrysíková (Lugaru Collies) © 9/2014
Zdroje: Collie Club of America, Collie Concept od George Bohhee Roos, The New Collie od CCA, vlastní poznatky.
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA! Kopírování fotografií, designu a článků bez souhlasu majitele stránek je porušením autorských práv!
Bílá je recesivní vůči všem základním
zbarvením (sobolí, trikolorní a merle),
tudíž se bílé kolie se znaky a barevnou
hlavou kříží dle barvy svých znaků stejně
jako celobarevné (non wf)!

Např.: bílá kolie se znaky trikolóry se
považuje za trikolórního psa a ne za bílého.
Zkřížením dvou merle jedinců s
dominantním genem (M), můžou
vzniknout genetické mutace
25% potomků u (WM - bílé merle)!
Zkřížením dvou merle jedinců s
dominantním genem (M), můžou
vzniknout genetické mutace
25% potomků u (WM - bílé merle)!
Zkřížením dvou merle
jedinců s dominantním
genem (M), můžou
vzniknout genetické mutace
25% potomků u (WM)!
w  -  B Í L Á
w f -  Bílý faktor
n o n  w f -  Bez bílého faktoru
P S  -  Č I S T Ě  S O B O L Í  (Pure Sable)  :
t S  -  S O B O L Í  S  T R I   F A K T O R E M :
t r i  -  T R I K O L O R :
B M  -  B L U E  M E R L E
P S M  -  Č I S T Ě  S O B O L Í  M E R L E
S M  -  S O B O L Í  M E R L E  S  T R I  F A K T O R E M :
w  -  B Í L Á  S E  Z N A K Y  (White) :
B A R E V N Ý  S V Ě T  K O L I Í :
&
K Ř Í Ž E N Í   Z B A R V E N Í :
AKC Standard  Popis plemene Druhy zbarvení Křížení zbarvení